Zaproszeni goście

 

Prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. rzecz. PAN

Absolwent farmacji i fizyki, jest emerytowanym profesorem Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którą zorganizował w 1977 roku i którą kierował do 2016 roku. W latach 1999-2005 był prorektorem, a w kadencji 2005-2008 rektorem gdańskiej uczelni medycznej. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (PAN), członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), członek zagraniczny Akademii Nauk i Umiejętności Wojwodiny (VANU), członek ScanBalt Academy Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN), członek zagraniczny Włoskiej Narodowej Agencji ds. Oceny Uniwersytetów i Instytutów Badawczych (ANVUR), członek Narodowej Rady Rozwoju Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Członek Honorowy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN). Specjalizuje się w chemii leków oraz w chemii analitycznej i bioanalitycznej. Bada zależności  między strukturą chemiczną związków i ich właściwościami fizykochemicznymi oraz farmakologicznymi.

Laureat 15 nagród ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej, Nagrody Wojewody Gdańskiego, Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN, Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie – 1997 i 2015), Nagrody im. J. Heweliusza Miasta Gdańska, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w  dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych (2003) oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa (2009). Dnia 23.09.2018 odebrał w Cannes, Francja na uroczystym otwarciu 32. Międzynarodowego Sympozjum Chromatograficznego nagrodę Europejskiego Towarzystwa Nauk Separacyjnych (EuSSS) im. M. Tswetta i W. Nernsta jako 8 z kolei i pierwszy laureat z Polski. Jest autorem 2 i współautorem 35 książek oraz ponad 270 artykułów naukowych o tzw. Impact Factor ok. 700 punktów oraz liczbie cytowań ok. 9 tys. i tzw. indeksie Hirscha H = 52.

Temat wykładu: „Kwestia wiarygodności współczesnej nauki”


Dr inż. Paweł Fotowicz 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładowca w Głównym Urzędzie Miar. Prowadzący kursy szkoleniowe dotyczące podstaw metrologii i praktyki obliczania niepewności pomiaru. Autor ponad stu publikacji dotyczących teoretycznych zagadnień metrologii, m. in. w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych takich jak: Metrologia, Measurement, Measurement Science and Technology, Metrology and Measurement Systems, PAK czy PAR. Redaktor i współredaktor opracowań książkowych: Niepewność pomiarów w teorii i praktyce oraz Polska Administracja Miar – Vademecum. Redaktor naczelny biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo.

Temat wykładu: „Przyczyny redefinicji kilograma w nowym układzie jednostek miar SI”


Prof. dr hab. Ewa Bulska

Pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku kierownik Centrum Metrologii Chemicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz przewodnicząca Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członek zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, członek zarządu  międzynarodowej organizacji Eurolab. Od 2017 roku przewodnicząca Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Jest przewodniczącą Rady Programowej wydawnictwa MALAMUT.

Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 190 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, około 40 publikacji w czasopismach polskich, poza tym 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, wydanego przez wydawnictwo MALAMUT oraz powstałej na tej podstawie monografii „Metrology in Chemistry” (Springer, 2018 r.).

Jest laureatką wielu nagród, w tym nagrody im. Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 r.).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację IUPAC (2015 r.); nagrody im. Jerzego Fijałkowskiego przyznanej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, za wybitne osiągnięcia w zakresie analitycznej spektrometrii atomowej i spektrometrii mas (2016 r.).

Temat wykładu: „Bezwzględne metody pomiarowe, zalety i ograniczenia”


Dr Eugenio Alladio

Research Fellow at the Department of Chemistry of the University of Turin (Italy) from 2017, Dr. Eugenio Alladio attended a MSc in 2013 in Forensic, Clinical and Sports Chemistry and a PhD in Chemistry and Material Sciences at the Department of Chemistry of the University of Turin in 2017. During his PhD he attended a 6-months research period at the Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna of Krakow, under the supervision and the collaboration of Prof. Grzegorz Zadora, with the aim of building interpretation models (via likelihood ratio approaches) for the identification of chronic alcohol drinkers via the heir analysis of biomarkers of ethanol consumption. His PhD and Post-Doc research field dealt with the application of Multivariate Data Analysis and Chemometric strategies in several fields of Chemistry and Biology, mainly Forensic Toxicology and  Forensic Genetics. In 2017 he obtained a research grant after winning the contest “Fondazione Giovanni Goria in collaborazione con la Fondazione CRT – Talenti della Società Civile”. Now he is also a data analyst consultant at the Anti-doping and Toxicology Research Center “A. Bertinaria” of Orbassano (Turin, Italy).

Temat wykładu: „Multivariate Data Analysis strategies for the toxicological interpretation of biomarkers – the identification of chronic alcohol drinkers from hair analysis”