Warsztaty

Informacja dot. warsztatów (08.03.2019)

Zakończenie warsztatów z zasad stosowania metrologii planowane jest na godz. 15:00, natomiast zakończenie warsztatów z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs podstawowy i zaawansowany) planowane jest na godz. 13:30.

Warsztaty z zasad stosowania metrologii oraz z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs podstawowy) odbędą się w salach wykładowych, niewyposażonych w komputery. Uczestnicy proszeni są o zabranie laptopów, aby móc wykonać ćwiczenia praktyczne.
Warsztaty  z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs zaawansowany) odbędą się w sali komputerowej, wyposażonej w komputery stacjonarne.


Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego uczestnicy konferencji proszeni są o zadeklarowanie udziału w jednym z trzech warsztatów lub pozostawienie zaznaczonego pola „bez udziału”, wówczas gdy nie wyrażają chęci udziału w warsztatach. Termin warsztatów przewidziany jest na trzeci dzień konferencji (08.03.2019). Zarejestrowani uczestnicy uzyskają niezbędne oprogramowanie i instrukcje obsługi na pendrivach.

 

Warsztaty przewidziane dla uczestników konferencji:

 • Warsztaty z zasad stosowania metrologii w pomiarach chemicznych

Prowadzący: Dr hab. Wojciech Hyk

Uniwersytet Warszawski

Wynik pomiaru obok wartości ilościowo charakteryzującej badany / mierzony obiekt lub zjawisko musi zawierać ocenę jakości uzyskania tego rezultatu, czyli jego miarodajność. Wymóg ten jest bezpośrednią konsekwencją natury pomiaru i jest jasno wyartykułowany w wielu aktualnie obowiązujących normach (z normą PN-EN 17025 na czele) regulujących pracę jednostek wykonujących różnego rodzaju pomiary. To, co przeszkadza w uzyskaniu absolutnej dokładności w pomiarach to różnego rodzaju błędy pomiarowe, na które są narażone czynności wykonywane w trakcie pomiaru. Ilościowo ich wpływ na wynik końcowy określa niepewność pomiaru. Niepewność pomiaru z jednej strony stanowi o jakości przeprowadzonego pomiaru, z drugiej zaś strony jest elementem niezbędnym do porównywania wyników pomiarów między sobą, klasyfikowania obiektów lub oceny ryzyka w pracy laboratorium. Właściwe wnioski z tego typu działań można uzyskać dysponując odpowiednio oszacowaną niepewnością pomiaru. Wybór strategii szacowania niepewności pomiaru zależy od bardzo wielu czynników, w tym przede wszystkim od stopnia złożoności pomiaru, dostępności informacji o potencjalnych błędach w procesie pomiarowym, chęci optymalizacji procesu pomiarowego itp.

Program warsztatów

 • Rodzaje błędów pomiarowych oraz podstawowe rozkłady statystyczne
 • Błąd a niepewność pomiaru
 • Omówienie różnych strategii szacowania niepewności pomiaru:
 • metoda typu A (na podstawie badania powtarzalności lub odtwarzalności pomiarów)
 • metoda typu B (z wykorzystaniem danych zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatach wzorców)
 • modelowanie (pomiary pośrednie wraz z wykorzystaniem danych z walidacji metody pomiarowej)
 • Uwzględnienie korelacji składowych niepewności
 • Konstrukcja budżetu niepewności
 • Wyznaczanie współczynnika rozszerzenia i niepewności rozszerzonej – metoda symulacji Monte Carlo

Treści programowe będą zilustrowane przykładami rozwiązywanymi z wykorzystaniem usługi e-stat (www.e-stat.pl) oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.


 • Warsztaty z wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce (kurs podstawowy)

Grzegorz Zadora1,2, Agnieszka Martyna2

 1) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków
2) Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Prowadzący: Prof. IES dr hab. Grzegorz Zadora

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z:

 1. podstawowymi elementami statystyki opisowej (m. in. miary tendencji centralnej, miary rozrzutu, analiza rozkładu danych),
 2. wizualizacją i wstępną analizą zbiorów danych z wykorzystaniem metod eksploracji danych, w tym analizy głównych składowych,
 3. podstawami testowania hipotez statystycznych, w tym testami t-Studenta.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania R (www.r-project.org).


 • Warsztaty z wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce (kurs zaawansowany)

Agnieszka Martyna1, Grzegorz Zadora1,2

1) Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
2) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, Kraków

Prowadząca: Dr inż. Agnieszka Martyna

Celem kursu zaawansowanego jest zapoznanie uczestników warsztatów z chemometrycznymi metodami służącymi do klasyfikacji lub dyskryminacji próbek, w tym:

 1. liniową analizą dyskryminacyjną (LDA),
 2. SIMCA,
 3. dyskryminacyjnym wariantem metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS-DA).

Ponadto w ramach warsztatów omówione zostanie testowanie hipotez w oparciu o teorię ilorazu wiarygodności.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania R (www.r-project.org).

Uczestnicy kursu zaawansowanego powinni posiadać umiejętność pracy z oprogramowaniem służącym do analiz chemometrycznych i statystycznych.