Zaproszeni Goście

Prof. dr hab. inż. Joanna Szpunar

Joanna Szpunar ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a następnie przeniosła się na Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskała stopień doktora (w 1992 roku). Po dwóch stażach podoktoranckich – na uniwersytecie w Antwerpii w Belgii (1992-1994) i na uniwersytecie w Bordeaux we Francji (1995-1997) – rozpoczęła w 1997 roku pracę we Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Pau w południowo-zachodniej Francji. W 2000 roku, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  uzyskała stopień doktora habilitowanego. W roku 2006 uzyskała tytuł naukowy profesora.

Zainteresowania badawcze Joanny Szpunar dotyczą bio-nieorganicznej analizy specjacyjnej oraz metalomiki za pomocą technik łączonych opartych o spektometrię mas. Joanna Szpunar jest współautorką książki i ponad 150 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz 45 plenarnych i sekcyjnych wykładów na międzynarodowych konferencjach; jej prace otrzymały ponad 9500 cytowań (H-index 62).

Joanna Szpunar jest członkiem komitetów naukowych czasopism Journal of Analytical Atomic Spectroscopy, Metallomics i Separations. W 2012 roku otrzymała tytuł Fellow of the Royal Society of Chemistry (Wielka Brytania). Jest ona również laureatką Nagrody im. dr Jerzego Fijałkowskiego Komitetu Chemii Analitycznej PAN (w roku 2013) oraz Europejskiej Nagrody Spektrochemii Plazmowej (w roku 2017).

Temat wystąpienia : „Spektrometria mas w analizie specjacyjnej selenu w próbkach biologicznych”


Dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska

Pracownik Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizuje badania naukowe w zakresie nauk o zdrowiu i nauk żywieniowych. Prace badawcze dotyczą szczególnie wpływu czynników farmaceutycznych i żywieniowych na gospodarkę mineralną oraz oceny stanu mineralnego osób zdrowych i chorych. Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim interakcje leków i suplementów diety ze składnikami mineralnymi oraz badania oceny gospodarki mineralnej u kobiet w zależności od stanu fizjologicznego i wieku. Ostatnio zaangażowana jest w  projekty dotyczące gospodarki mineralnej oraz kwasu foliowego kobiet w ciąży oraz oceny zakresu stężeń pierwiastków niezbędnych i toksycznych w płynie owodniowym i krwi pępowinowej.

Badania realizuje we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą m.in. z Pracownią Analizy Spektroskopowej Pierwiastków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, z Katedrą i Zakładem Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, z Russian Society for Trace Elements in Medicine, z Laboratory of Bromatology and Hydrology, Department of Chemical Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Porto in Portugal, z Food, Nutrition and Health Program, Faculty of Land and Food Systems, The University of British Columbia, Vancouver in Canada. Stypendystka fundacji Dakaban (2016). Odbyła staże naukowe mn.in. w University of Porto oraz  University of British Columbia. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji oryginalnych i przeglądowych, według bazy Web of Science index Hirscha wynosi 15 a liczba cytowań  799.

Temat wystąpienia: „Pierwiastki niezbędne i toksyczne u kobiet w ciąży”


Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Prof. Małgorzata Grabarczyk w roku 1988 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończyła w roku 1993. W 1994 r. została zatrudniona jako asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 2002 r., a doktora habilitowanego nauk chemicznych w 2009 r. – na Wydziale Chemii UMCS. W 2019 uzyskała tytuł naukowy profesora. Jej działalność naukowa zwiazana jest z metodami elektrochemicznymi, w tym głównie analizą woltamperometryczną. Jej praca badawcza dotyczy zagadnień analitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy śladów i specjacji w wodach środowiskowych. Opracowała kilkadziesiąt woltamperometrycznych procedur analitycznych umożliwiających oznaczanie śladowych ilości szeregu jonów metali, takich jak: As(III), Bi(III), Cd(II), Co(II), Cr(VI), Ga(III), Ge(IV), In(III), Mo(VI), Ni(II), Pb(II), Se(IV), Ti(IV), U(VI) i V(V). Procedury te charakteryzują się prostotą, dużą szybkością i wysoką czułością oznaczeń przy użyciu stosunkowo taniej aparatury. W swoich badaniach zwraca szczególną uwagę na rozwiązywanie problemów związanych z naturalnymi matrycami wód.

W swojej karierze w latach 2016-2019 pełniła funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Od 2019 roku pełni funkcję z-cy dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Od 2018 r. pełni funkcję kierownika Katedry Chemii Analitycznej Instytutu Nauk Chemicznych UMCS w Lublinie.

Temat wystąpienia: „Eliminacja wpływu Cr(III) i matrycy organicznej obecnej w próbkach środowiskowych na oznaczanie Cr(VI) metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej”


Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga

Zakres zainteresowań badawczych to: analiza środowiskowa; monitoring środowiska (biomonitoring i banking próbek środowiskowych); oznaczanie metali (Pt, Pd, Tl, Zn, Cd, Cu, Cr, Pb) i As w próbkach naturalnych (wody, osady, gleby, żywność, tkanki roślinne i zwierzęce, odpady stałe i ciekłe); remediacja (fitoremediacja) gleb i zbiorników wodnych; oznaczanie chemicznej i fizycznej specjacji z wykorzystaniem elektrochemicznych technik, ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii cieczowej; opracowaniem metod oznaczania z wykorzystaniem woltamperometrii i ICP MS; optymalizacja procedury pobierania próbek (próbkowanie, mielenie, homogenizacja; opracowywanie procedur rozkładu całkowitego (wspomaganych mikrofalami i promieniowaniem UV) oraz stosowaniem heterogenicznej fotokatalizy w etapie upraszczania matrycy przed analizą śladową i specjacyjną.

Adiunkt Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Lider grupy badawczej (Chemia analityczna w badaniu i ochronie środowiska), Prodziekan ds. Studenckich (WCh UW), Zastępca Przewodniczącego Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Temat wystąpienia: „Próbkowanie i przygotowanie próbki – źródła błędu w analizie środowiskowej (analiza śladów i analiza specjacyjna)”