Program Konferencji

5 marca

11.00 – 11.15

Otwarcie konferencji

11.15 – 11.55

Joanna Szpunar: Spektrometria mas w analizie specjacyjnej selenu w próbkach biologicznych, The Institute of Analytical Sciences, Pau, Francja.

11.55 – 12.25

Beata Krasnodębska-Ostręga: Próbkowanie i przygotowanie próbki – źródła błędu w analizie środowiskowej (analiza śladów i analiza specjacyjna), Uniwersytet Warszawski.

12.25 – 12.55

Jerzy Falandysz: Specjacja pierwiastków w grzybach: aktualności, Uniwersytet Gdański.

12.55 – 13.35

Przerwa obiadowa

13.35 – 13.55

Mariusz Ślachciński: Zastosowanie chemicznego i fotochemicznego generowania par w optycznej spektrometrii emisyjnej i spektrometrii mas, Politechnika Poznańska.

13.55 – 14.15

Izabela Komorowicz,  Danuta Barałkiewicz: Specjacja i analiza specjacyjna arsenu, chromu i antymonu
w próbkach środowiskowych i żywności techniką sprzężoną HPLC/ICP-DRC-MS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

14.15 – 14.35

Aleksandra Sentkowska, Krystyna Pyrzyńska: Potencjał Chromatografii Oddziaływań Hydrofilowych
w Analizie Specjacyjnej Selenu, Uniwersytet Warszawski.

14.35 – 15.00

Przerwa kawowa

15.00 – 15.15

Paulina Zych-Murawska: Co nowego w analizie pierwiastkowej? Techniki szyte na miarę potrzeb laboratoriów, Firma Perlan.

15.15 – 15.30

Barbara Jurzyk, Filip Maśniak: Analiza pierwiastków śladowych z aparaturą z firmy Spectro-Lab, Firma Spectro-Lab.

15.30 – 15.45

Magdalena Muszyńska, Grzegorz Gołąb: Single Particle/ Single Cell ICP-MS – nowe możliwości analityczne, Firma Pro-Environment.

15.45 – 16.00

Mariusz Kubiak: Prezentacja firmy MS Spektrum

16.00 – 17.30

WARSZTATY, sala 3.94

Sebastian Machowski, Piotr Wyputa, firma Testchem
„Zastosowanie najnowszego analizatora do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych, stałych i gazowych”

16.00 – 17.00

Sesja plakatowa

19.30

Uroczysta kolacja w restauracji Brovaria

6 marca

9.00 – 9.30

Małgorzata Grabarczyk: Eliminacja wpływu Cr(III) i matrycy organicznej obecnej w próbkach środowiskowych na oznaczanie Cr(VI) metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

9.30 – 10.00

Joanna Suliburska: Pierwiastki niezbędne i toksyczne u kobiet w ciąży, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

10.00 – 10.30

Ryszard Dobrowolski, Rafał Olchowski, Joanna Dobrzyńska, Sylwia Suszek: Arsenazo III jako forma specjacyjna As i jego usuwanie z próbek środowiskowych z wykorzystaniem mezoporowatych węgli aktywnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.20

Magdalena Krawczyk-Coda: Zastosowanie nanomateriałów w analizie specjacyjnej, Politechnika Poznańska.

11.20 – 11.40

Barbara Leśniewska: Metody badania specjacji chromu w wodach powierzchniowych i ściekach
z wykorzystaniem sorbentów selektywnie rozpoznających jony Cr(III), Uniwersytet w Białymstoku.

11.40 – 12.00

Ewa Stanisz: Grafitopodobny azotek węgla jako sorbent w ekstrakcji do fazy stałej, Politechnika Poznańska.

Sesja doktorantów

12.00 – 12.15

Alicja Kużelewska, Ewa Biaduń; Krzysztof Miecznikowski; Monika Sadowska; Krzysztof Drwal; Beata Krasnodębska-Ostręga: Uproszczenie matrycy organicznej przed oznaczeniem woltamperometrycznym specjacji talu w wodzie za pomocą nanostrukturalnego fotokatalizatora oraz światła słonecznego, Uniwersytet Warszawski.

12.15 – 12.30

Andrzej Gawor, Anna Ruszczyńska, Marian Czauderna, Ewa Bulska: Zastosowanie spektrometrii mas
w badaniu specjacji selenu w tkankach zwierzęcych, Uniwersytet Warszawski.

12.30 – 12.45

Rafał Olchowski, Karolina Goluch, Ryszard Dobrowolski, Joanna Dobrzyńska: Modyfikowane mezoporowate repliki węglowe SBA-15 – synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce Cr(VI), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

12.45 – 13.00

Wiktor Lorenc, Justyna Kozłowska, Danuta Barałkiewicz: Badanie specjacji arsenu w roślinach morskich metodą HPLC/ICP-MS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13.00 – 13.15

Dyskusja i zakończenie konferencji

13.15 – 14.00

Obiad