Program Konferencji

Informacja dot. warsztatów (08.03.2019)

Zakończenie warsztatów z zasad stosowania metrologii planowane jest na godz. 15:00, natomiast zakończenie warsztatów z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs podstawowy i zaawansowany) planowane jest na godz. 13:30.

Warsztaty z zasad stosowania metrologii oraz z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs podstawowy) odbędą się w salach wykładowych, niewyposażonych w komputery. Uczestnicy proszeni są o zabranie laptopów, aby móc wykonać ćwiczenia praktyczne.
Warsztaty  z wykorzystania metod chemometrycznych (kurs zaawansowany) odbędą się w sali komputerowej, wyposażonej w komputery stacjonarne.


06.03.2019 (Środa), Sala Rady Wydziału (2.57)
11.00 – 11.15 OTWARCIE KONFERENCJI
11.15 – 11.55 Roman Kaliszan
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki
Kwestia wiarygodności współczesnej nauki
11.55 – 12.25 Paweł Fotowicz
Główny Urząd Miar, Warszawa
Przyczyny redefinicji kilograma w nowym układzie jednostek miar SI
12.25 – 13.25 PRZERWA OBIADOWA
13.25 – 13.50 Piotr Konieczka
Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Analitycznej
Precyzja pomiarów a jakość wyników
13.50 – 14.15 Przemysław Zazula
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Wpływ wybranych warunków odniesienia na wiarygodność wyników badań i pomiarów otrzymywanych w laboratoriach badawczych i wzorcujących
14.15 – 14.40 Ewa Sikorska,
K. Włodarska,
J. Szulc
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni i chemometria w ocenie jakości owoców
14.40 – 15.00 Agnieszka Martyna,
A. Menżyk, A.Damin, G. Zadora, G. Martra, M. Vincenti, E. Alladio Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Optymalizacja procedury przygotowania widm Ramana do modeli ilorazu wiarygodności w ocenie wieku plam krwawych
15.00 – 15.15 Mariusz Kubiak
Firma Merazet
Prezentacja firmy MERAZET S.A.
15.15 – 16.15 SESJA POSTEROWA Z KAWĄ
15.45 – 16.45 POSIEDZENIE ZESPOŁU CHEMOMETRII I METROLOGII KOMITETU CHEMII ANALITYCZNEJ PAN
19.30 UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI BROVARIA

07.03.2019 (Czwartek), Sala Rady Wydziału (2.57)
09.00 – 09.30 Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Bezwzględne metody pomiarowe, zalety i ograniczenia
09.30 – 10.00 Eugenio Alladio,
A. Martyna,
A. Menżyk, A. Damin, G. Zadora, G. Martra, M. Vincenti
Dipartimento di Chimica, Universita degli Studi di Torino, Turyn, Włochy
Multivariate Data Analysis strategies for the toxicological interpretation of biomarkers – the identification of chronic alcohol drinkers from hair analysis
10.00 – 10.25 Grzegorz Zadora,
A. Martyna,
A. Michalska,
A. Menżyk
Instytut Ekspertyz Sądowych im. dra Jana Sehna w Krakowie;Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Walidacja hybrydowych modeli ilorazu wiarygodności
10.25 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00 – 11.20 Paweł Zagrodzki,
T. Rodacki
Zakład Bromatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Zastosowanie analizy korespondencji i regresji logistycznej do badania kompetencji lekarzy i farmaceutów w zakresie dopingu i suplementacji w sporcie
11.20 – 11.40 Aneta Sawikowska,
P. Krajewski,
A. Piasecka,
P. Kachlicki
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań;
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Analiza dużych zbiorów danych w metabolomice niecelowanej
11.40 – 12.00 Zuzanna Małyjurek
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Normalizacja a identyfikacja biomarkerów
12.00 – 12.20 Łukasz Kubik, P.Wiczling
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Modelowanie hierarchiczne jako narzędzie do analizy danych chromatograficznych
12.20 – 12.35 Paweł Matuszewski, G. Zadora,
A. Martyna
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii
Klasyfikacja fragmentów szklanych pochodzących z osobistych urządzeń elektronicznych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
12.35 – 13.35 PRZERWA OBIADOWA
13.35 – 14.30 SESJA POSTEROWA Z KAWĄ
14.30 – 14.45 Agata Jagielska,
B. Wagner,
A. Ruszczyńska,
E. Bulska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Zastosowanie narzędzi statystycznych do badania wpływu przygotowania próbki na wyniki pomiarów LA-ICP-MS
14.45 – 15.05 Jakub Karasiński,
M. Wojciechowski,
A. Krata,
L. Halicz, P. Janko,
E. Bulska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych
Strategia naprzemiennego kalibrowania w pomiarach izotopowych i certyfikacyjnych
15.05 – 15.20 Rafał Olchowski,
A. Mróz,
J. Dobrzyńska,
R. Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii
Metrologiczne aspekty procedury oznaczania wybranych metali szlachetnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w kuwecie grafitowej po wzbogaceniu na modyfikowanych nanorurkach węglowych

 

 


08.03.2019 (Piątek)
WARSZTATY
09.00 – 15.00 sala 4.27 – Warsztaty z zasad stosowania metrologii w pomiarach chemicznych

prowadzący: Wojciech Hyk
Uniwersytet Warszawski

09.00 – 13.30 sala 2.57 – Warsztaty z wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce (kurs podstawowy)

prowadzący: Grzegorz Zadora
Instytut Ekspertyz Sądowych im. dra Jana Sehna w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii

09.00 – 13.30 sala 3.51 – Warsztaty z wykorzystania metod chemometrycznych w praktyce (kurs zaawansowany)

prowadząca: Agnieszka Martyna
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Chemii

10.30 – 10.50 PRZERWA KAWOWA
13.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI